ALGEMENE VOORWAARDEN

https://www.livescorebet.com/nl-nl/

Download hier de voorwaarden

We hebben onze voorwaarden en privacybeleid bijgewerkt. Om te blijven wedden op LiveScore Bet moet je deze lezen en ACCEPTEREN.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U ZE AAANVAARDT (ZOALS HIERONDER BESCHREVEN) EN GEBRUIK MAAKT VAN DE DOOR ONS AANGEBODEN DIENSTEN. ZORG ERVOOR DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN PRINT EN OPSLAAT DOOR HIER TE KLIKKEN EN BEWAAR ZE VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE.

Inhoud

1. INLEIDING

1.1. Deze Website (zoals hieronder nader omschreven) wordt beheerd en aangeboden door LiveScore Malta Limited (hierna aan te duiden als wij, we, ons en/of onze), statutair gevestigd te Malta en kantoorhoudende aan Geraldu Farrugia Street 2 (ZBG 4351) te Zebbug en geregistreerd in het handelsregister onder nummer C 94038. LiveScore Malta Limited maakt onderdeel uit van een groep ondernemingen (hierna aangeduid als LiveScore Group).

1.2. LIVESCORE, LIVESCORE BET, het logo van LIVESCORE, het logo van LIVESCORE BET, het LS logo, het LS BET logo en de naam en domeinnaam van de Website zijn handelsmerken van LiveScore Betting and Gaming (Gibraltar) Limited en de LiveScore Group. Het is u niet toegestaan onze handelsmerken te gebruiken zonder onze goedkeuring. Zowel onze status (en dat van eventuele erkende inbrengers) als van de auteurs van de content op de Website dienen te allen tijde te worden onderkend.

1.3. Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden die gelden bij uw gebruik van de Website en de diensten die wij daarop aanbieden (hierna aangeduid als Algemene Voorwaarden), waarbij wij u zullen aanduiden met u en uw en Lid.

1.4. Deze Algemene Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons.

1.5. De toegang tot en het gebruik van de diensten op de Website zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, die kunnen worden gedownload en afgedrukt door te klikken op de desbetreffende link hierboven. Wij verzoeken u onze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens gebruik te maken van onze diensten op de Website, op welke manier dan ook. Door deze Website te bezoeken verklaart u kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat u zich zonder meer aan deze zult houden en dat deze Algemene Voorwaarden in de plaats treden van eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de Website. Voor het gebruik van onze diensten op de Website dient u een Spelersaccount aan te maken en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden door het selectievakje naast de tekst “Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en aanvaard deze” aan te vinken.

1.6. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wij raden u aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig (opnieuw) te raadplegen, aangezien uw gebruik van de Website daardoor wordt beheerst. We zullen een melding op de website plaatsen wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen in de Algemene Voorwaarden, en dergelijke wijzigingen zullen pas veertien (14) dagen na de datum van die kennisgeving van kracht worden. In het geval u niet instemt met de wijzigingen verzoeken wij u de Website niet langer te gebruiken. Het staat u te allen tijde vrij om uw Spelersaccount op te heffen, ook binnen de hiervoor genoemde periode van veertien (14) dagen.

1.7. Door gebruik te blijven maken van de Website wordt u geacht de Algemene Voorwaarden, wijzigingen daarbij inbegrepen, en alle overige, van tijd tot tijd bijgewerkte documenten genoemd in deze Algemene Voorwaarden, te hebben aanvaard.

1.8. Geen enkele bepaling in deze Algemene voorwaarden die krachtens het Toepasselijk Recht niet kan worden uitgesloten of beperkt zal uw of onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken.

2. DEFINITIES

2.1. De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

2.1.1. Acceptatie: het aanvaarden van een via onze Website aangegane Weddenschap of geplaatste Inzet, die wordt vastgelegd in uw Spelersaccount met een unieke transactiecode; de termen “Accepteren” en “Geaccepteerd” moeten dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden.

2.1.2.Toepasselijk Recht: alle geldende wet- en regelgeving en alle eventuele richtlijnen, vereisten en/of handleidingen van desbetreffende toezichthouders, inclusief, maar niet beperkt tot de bepalingen vastgelegd bij of krachtens de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Sanctiewet 1977 en de beleidsregels van de Kansspelautoriteit.

2.1.3.Weddenschap(pen): elk door u geplaatste Inzet op elke samenloop van omstandigheden of op elk door ons aangeboden Evenement (met uitzondering van Games) met gebruik van uw Spelersaccount en door ons Geaccepteerd via onze Website; de term “Wedden” moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden.

2.1.4.Bonusreglement: bonusreglement betekent de regels die toepasselijk zijn op bonussen zoals verder omschreven hier.

2.1.5. Cash Out: de keuze die u heeft om een aanbod van ons te accepteren voor het volledig Vereffenen van uw Weddenschap voordat datgene waarop u heeft gewed op de gebruikelijke wijze is afgelopen en het betreffende bedrag van het aanbod daarna wordt gestort op uw Spelersaccount; de term “Cashed Out” moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden. Voor meer informatie kunt u onze Sportregels bezoeken

2.1.6. Centraal Register: het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) dat wordt beheerd door de Kansspelautoriteit en betreft een register van personen die tijdelijk zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen, als bedoeld in artikel 33h van de Wet op de kansspelen.

2.1.7. Klacht: iedere klacht betreffende elke Weddenschap, Inzet, Game, onze Website of onze diensten.

2.1.8. Samenspanning: die omstandigheden waarbij twee of meer Leden en/of Netwerkgebruikers samenwerken teneinde vals te spelen door het creëren van een oneerlijk voordeel bij een Weddenschap of Game of door het delen (of pogen te delen) van informatie van andere Leden en/of Netwerkgebruikers die Weddenschappen aangaan.

2.1.9. Tegenrekening: de door u opgegeven financiële rekening waar eventuele Winsten die uw balanslimiet overschrijden op gestort dienen te worden, wanneer deze Winsten eenmaal de nodige verificaties hebben ondergaan.

2.1.10. Evenement: elk evenement, inclusief, maar niet beperkt tot sportevenementen, waarvoor wij van tijd tot tijd Weddenschappen mogen Accepteren.

2.1.11. Gebeurtenis Buiten Onze macht: een gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen controle over hebben, die ons ervan weerhoudt om onze Website geheel of ten dele aan te bieden of ons ervan weerhoudt aan onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden te voldoen. Deze gebeurtenissen zijn onder andere overmacht, een uitbraak van vijandelijkheden, oproer, burgerlijke onrust, terreurdaden, de daad of opdracht van een overheid of autoriteit (inclusief maar niet beperkt tot een weigering of intrekking van een vergunning of toestemming), brand, pandemie, epidemie, explosie, overstroming, diefstal, kwaadwillig aangerichte schade, staking, lock-out, of arbeidsongeregeldheden van welke aard dan ook.

2.1.12. Kansspelautoriteit: de verantwoordelijke toezichthouder belast met handhaving van de geldende Kansspelwetgeving en met toekenning van exploitatievergunningen op het gebied van kansspelen in Nederland, waaronder kansspelen op afstand sinds 1 april 2021.

2.1.13. Kansspelwetgeving: in ieder geval de Wet op de kansspelen en de bijbehorende lagere regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Besluit kansspelen op afstand, het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, de Regeling kansspelen op afstand en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie.

2.1.14. Game(s): elk virtueel sportspel, casinospellen, gokautomaatspellen en toernooien, blackjack-wedstrijden, Linked Games en/of games of producten waarbij met echt geld wordt gespeeld via de Website, wanneer dan ook.

2.1.15. Groepswebsite: elke website (anders dan de Website) die wordt beheerd en aangeboden door of namens de LiveScore Group op Nederlands grondgebied en inclusief alle versies voor desktop, en alle mobiele apparaten of toestellen en alle aanverwante applicaties voor mobiele apparaten of toestellen van zulk een website.

2.1.16. Intellectuele Eigendomsrechten: refereert naar elk en alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, persoonlijkheidsrechten, domeinnamen, vertrouwelijke informatie en alle andere soortgelijke rechten (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd).

2.1.17. Linked Game(s): elke Game die van tijd tot tijd gespeeld kan worden tussen Leden en Netwerkgebruikers.

2.1.18. Notering: heeft de betekenis zoals uiteengezet in onderdeel 1 van de Sportreglementen.

2.1.19. Storing(en): een Technische Storing en/of Prijsstoring, afhankelijk van de context.

2.1.20. Lid: is een gebruiker van de Website die zich succesvol registreert en een Spelersaccount heeft; de termen “Leden” en “Lidmaatschap” moeten dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden.

2.1.21. Netwerkgebruikers: gebruikers die geregistreerd zijn bij een website of voor een dienst die eigendom is van en/of aangeboden wordt door een Groepswebsite (anders dan de Website).

2.1.22. Odds: heeft de betekenis zoals uiteengezet in onderdeel 1 van de Sportreglementen.

2.1.23. Uitbetaling of Terugbetaling: het bedrag dat wordt aangegeven als potentiële uitbetaling of terugbetaling die voor u beschikbaar is als u wint op het moment dat u de Weddenschap aangaat of de Inzet doet.

2.1.24. Spelersaccount: een LiveScore Bet Spelersaccount die is geopend en wordt aangehouden op onze Website en via welke onder andere Weddenschappen kunnen worden aangegaan en Inzetten kunnen worden geplaatst.

2.1.25. Prijsstoring: een storing of fout in de gepubliceerde Odds of Uitbetaling, statistieken of andere informatie over een Evenement (afgezien van het feit dat sommige informatie enigszins vertraagd kan zijn), of een duidelijke fout, glitch of systeemfout in onze Acceptatie van een Weddenschap of Inzet (zoals wanneer het Evenement waarop wordt gewed of de Game waarop wordt ingezet reeds is afgelopen).

2.1.26. Progressieve Jackpot: een jackpot van een Game waarbij elke keer wanneer de Game voor echt geld wordt gespeeld, het totaal van de Uitbetaling periodiek verhoogd wordt (tenzij en totdat de jackpot is uitbetaald).

2.1.27. Scores Data: de scores van sportwedstrijden en Evenementen die beschikbaar worden gemaakt op de Website, ongeacht of dit in realtime is, of als eindresultaten samen met eventueel andere informatie van een sportevenement, zoals specifieke wedstrijden, opstellingen en sportstatistieken.

2.1.28. Vereffenen: de uitkomst van een Weddenschap of Inzet, waaronder en indien van toepassing, het door ons uitbetalen van Winsten op uw Spelersaccount of Tegenrekening indien een Weddenschap of Inzet in uw voordeel uitvalt; de termen “Vereffend” en “Vereffening” moeten dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden.

2.1.29. Sportreglementen: de individuele specifieke regels die gelden voor elke sport en markt waarvoor Weddenschappen op de Website worden aangeboden, met inbegrip van de hier beschikbare algemene Sportreglementen. In de Sportreglementen is nauwkeurig aangegeven hoe Weddenschappen worden toegepast en Vereffend voor elk Evenement.

2.1.30. Inleg: het geldbedrag dat u gebruikt om een Weddenschap aan te gaan of om een Inzet te plaatsen via uw Spelersaccount.

2.1.31. Technische storing: een storing of fout in de hardware of software die door ons wordt gebruikt voor het functioneren van de Website en de diensten die door ons op de Website worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot een fout in het functioneren van een Game, of waar een Game onbedoelde resultaten oplevert als gevolg van een directe of indirecte fout, glitch of systeemfout in het functioneren van een dergelijke Game (zoals de limiet op dagelijkse winsten of uitbetalingslimieten die op een bepaalde dag worden overschreden).

2.1.32. Inzet(ten): het geld dat u gebruikt om een Game via uw Spelersaccount te spelen; de termen “Inzetten” en “Ingezet” moeten dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden.

2.1.33. Website: de door of namens ons uitgebate en beheerde website, die te vinden is via www.livescorebet.com/nl-nl met inbegrip van alle versies voor desktop en alle mobiele apparaten of toestellen en alle aanverwante applicaties voor mobiele apparaten of toestellen van die website, aangemerkt met “LiveScore Bet” op Nederlands grondgebied.

2.1.34. Winsten: zijn geldbedragen die op uw Spelersaccount zijn gestort wanneer uw Weddenschap of Inzet wint en in uw voordeel wordt Vereffend. Inclusief alle “Cashed out” bedragen.

 

3. VERGUNNING KANSSPELEN OP AFSTAND

3.1. Wij bieden op deze Website casinospellen en sportweddenschappen aan overeenkomstig de geldende Kansspelwetgeving en onder toezicht van de Kansspelautoriteit, onder vergunningnummer 1740/01.247.826 (uitgegeven op 1 oktober 2021 en geldig tot 30 september 2026).

4. UW SPELERSACCOUNT OPENEN

4.1. Om Weddenschappen aan te gaan, Inzetten te plaatsen en/of gebruik te maken van de andere producten en diensten die wij ter beschikking stellen op onze Website, dient u zich als Lid te registreren door een Spelersaccount aan te maken middels het invullen van het registratieformulier. Het is niet mogelijk te spelen of wedden op onze Website zonder een Spelersaccount. Om een Spelersaccount aan te maken dient u uw identiteit te verifiëren en moet u ten minste uw achternaam, voornaam(en), geboortedatum, geboorteplaats, Burgerservicenummer, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer of mobiele telefoonnummer, een rekeningnummer of andere unieke aanduiding en de tenaamstelling van de Tegenrekening verstrekken.

4.2. Om met succes een Spelersaccount te registreren, dient u te allen tijden:

4.2.1. achttien (18) jaar of ouder te zijn. Wij kunnen u op elk moment om extra informatie vragen teneinde uw leeftijd vast te stellen;

4.2.2. woonachtig te zijn in Nederland;

4.2.3. de vereiste informatie op het registratieformulier van de Website volledig en correct in te vullen en om dergelijke informatie bij te werken;

4.2.4. deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het selectievakje naast de tekst “Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en accepteer deze” aan te vinken;

4.2.5. de grenzen van uw speelgedrag aan te geven, waaronder in elk geval een tijdslimiet, een stortingslimiet en een maximumkrediet op uw Spelersaccount (zoals uiteengezet in onderdeel 9 van deze Algemene Voorwaarden); en

4.2.6. niet te zijn geregistreerd in het Centraal Register (Cruks) en er mag geen actieve registratie van uitsluiting van kansspelen op uw naam bestaan op onze Website, noch op één van onze Groepswebsites.

4.3. Middels het openen van een Spelersaccount en het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, verklaart en garandeert u dat:

4.3.1. u handelingsbekwaam bent;

4.3.2 u zich registreert onder uw eigen naam, uitsluitend ten behoeve van uzelf en dat u zich niet registreert, Weddenschappen aangaat, Inzetten plaatst namens iemand anders;

4.3.3. u zorgvuldig zal omgaan met uw inloggegevens om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot uw Spelersaccount en dat u daartoe zo nodig de nader door ons te stellen voorschriften opvolgt;

4.3.4. u de inschrijving en het Spelersaccount niet zal gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen of voor fraude met of het misbruik van de Games of Evenementen;

4.3.5 kennis te hebben genomen van de volgende gegevens:

4.3.5.1. onze vergunning voor kansspelen op afstand, ons geografische adres, onze contactinformatie en de contactinformatie van de klantenservice (voor meer informatie klik hier);

4.3.5.2. ons beleid inzake de preventie van criminaliteit in verband met kansspelen (voor meer informatie, zie paragraaf 4.9);

4.3.5.3. de door ons georganiseerde Games en Evenementen, waaronder de spelregels, de winkansen, de wijze van kansbepaling en, voor zover mogelijk, het uitbetalingspercentage (voor meer informatie klik hier);

4.3.5.4. de totale kosten van deelname aan een Game of Evenement, met inbegrip van alle daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en uitgaven, belastingen die via de vergunninghouder worden betaald, dan wel, voor zover die kosten niet exact kunnen worden weergegeven, de grondslag voor de berekening van die kosten (voor meer informatie, zie paragraaf 12.5);

4.3.5.5. de eventuele specifieke kosten voor het gebruik van de techniek van een Game of Evenement

4.3.5.6. onze klachtenregeling (voor meer informatie klik hier);

4.3.5.7. de categorieën van personen aan wie geen kansspelen mogen worden aangeboden (voor meer informatie, zie secties 2.1.6, 4.2.1, 4.8, 9.5, 9.6, 9.8);

4.3.5.8. de specifieke kenmerken van de betreffende Game of Evenement (voor meer informatie klik hier);

4.3.5.9. de aan deelname aan Games of Evenementen verbonden risico’s van kansspelverslaving (voor meer informatie, zie secties 2.1.6, 9.00);

4.3.5.10. verantwoord speelgedrag en het door ons gevoerde verslavingspreventiebeleid (voor meer informatie klik hier);

4.3.5.11. de registratie en analyse van uw speelgedrag en ons privacy- en cookiebeleid (voor meer informatie klik hier); en

4.3.5.12. de in Nederland beschikbare (instellingen voor) verslavingszorg, anonieme hulp en de voorzieningen die tot uw beschikking staan in dit verband, waaronder zelfuitsluiting van deelname aan onze producten en inschrijving in het Centraal Register (voor meer informatie klik hier).

4.4.Verificatie van leeftijd en identiteit:

4.4.1. Bij de beoordeling van uw aanvraag voor registratie als Lid en bij bepaalde stortings- en opnametransacties kunnen wij gebruikmaken van onafhankelijke kredietinformatiebureaus om uw leeftijd, identiteit of andere informatie die u aan ons verstrekt te verifiëren. Bij de uitvoering van deze controles kunnen de kredietinformatiebureaus uw informatie in het archief houden. Er wordt geen kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd en uw kredietstatus zal niet beïnvloed worden. Deze controles kunnen helpen bij het openen van uw Spelersaccount , de noodzaak verminderen voor ons om verdere identificatiedocumenten van u te verkrijgen en helpen ons te voldoen aan onze Verplichtingen onder de vergunning aangaande leeftijds- en identiteitscontroles en ons vereisten op het gebied van preventie van criminaliteit en fraude. Indien wij niet in staat zijn om ons proces van leeftijds- en identiteitscontrole naar behoren uit te voeren kunnen wij u vragen om persoonlijke identiteitsdocumenten aan ons te overleggen teneinde uw leeftijd en identiteit te bevestigen en controleren. Deze documenten kunnen o.a. maar zijn niet beperkt tot een paspoort of rijbewijs zijn, of een recente energierekening of een bankafschrift of een creditcard afschrift. Uw Spelersaccount zal niet geactiveerd worden zolang u deze controles niet naar tevredenheid heeft afgerond. We zullen alle verzoeken aan u via het onderdeel “Meer” op de Website aan u communiceren en/of via e-mail, telefoon, SMSbericht of post. Als uw leeftijds- en identiteitsverificatie om welke reden dan ook niet kan worden voltooid bij registratie, wordt uw account pas gactiveerd nadat u bent geverifieerd.

4.4.2. Wij kunnen te allen tijde een verificatie uitvoeren om leeftijd, identiteit en kredietwaardigheid vast te stellen. Indien wij op enig moment vaststellen dat u jonger bent dan achttien (18) jaar, dan volgt schorsing van uw Spelersaccount, terugbetaling van uw stortingen en worden alle Winsten nietig verklaard en kunnen wij ervoor kiezen om de betreffende Winsten uit te keren aan de Kansspelautoriteit. Onder deze omstandigheden zal er geen aanspraak jegens ons mogelijk zijn. Alle Winsten die onder deze omstandigheden aan u uitbetaald worden, worden geacht door u namens ons te worden gehouden en zullen door u aan ons terugbetaald moeten worden. Wanneer een bedrag aan ons moet worden terugbetaald, kunnen wij dit bedrag inhouden op de gelden die u in uw Spelersaccount heeft.

4.5. Aanvaarding registratie en persoonlijke Spelersaccounts: bij het accepteren van uw registratie als Lid ontvangt u een bevestiging van uw registratie via e-mail. Heeft u een incorrect e-mailadres verstrekt, dan kunt u de gegevens bijwerken in het onderdeel “Meer” van uw Spelersaccount

4.6. Geweigerde aanvragen: wij kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook de aanvraag voor een Spelersaccount of lidmaatschap afwijzen.

4.7. Overdragen van Spelersaccounts en van gelden tussen Spelersaccounts: het is u niet toegestaan Spelersaccounts van Leden te verkopen, over te dragen of te verkrijgen aan of van andere Leden, of om daartoe een poging te doen. Er mogen geen gelden (inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Winsten) of bonussen overgedragen worden tussen Leden onderling.

4.8. Professionele restricties:

4.8.1. We werken hard om de integriteit van de wedstrijden, evenementen en games waarop we weddenschappen aanbieden, te beschermen. Een deel van dit werk betekent dat we geen klanten kunnen accepteren die toegang hebben tot informatie die niet beschikbaar is voor het bredere publiek of andere leden, inclusief maar niet beperkt tot professionele spelers, sporter of coaches. Als het blijkt dat u winst hebt ontvangen uit weddenschappen geplaatst met dergelijke informatie, behouden we het recht om dergelijke weddenschappen en bijbehorende winsten ongeldig te verklaren en uw account te sluiten.

4.8.2. Bij het aangaan/doen van een Weddenschap/Inzet bij ons geldt als voorwaarde van Acceptatie dat het u niet verboden is om die Weddenschap/Inzet aan te gaan/te doen vanwege een voorwaarde in uw arbeidscontract of door een professioneel of regulerende instantie of bestuurslichaam, Wij behouden het recht om eventuele Weddenschappen en Inzetten nietig te verklaren indien wij op basis van redelijk bewijs geloven dat u deze voorwaarde hebt geschonden.

4.9. Witwasbestrijding:

4.9.1. Naast de leeftijd- en identiteitsvereisten in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarde om te voldoen aan Toepasselijk Recht en Europese anti witwasrichtlijnen, kunnen wij te allen tijde verschillende bijkomende informatie van u vragen, inclusief documenten die noodzakelijk kunnen zijn voor de verificatie van uw identiteit en uw adres, bevestiging van eigendom in verband met eventuele betaalmethodes gebruikt om gelden te storten en/of op te nemen. Wij kunnen transacties op uw Spelersaccount opschorten totdat dergelijke verificaties zijn afgerond.

4.9.2. Het is wettelijk niet toegestaan om gelden te storten op uw Spelersaccount of daartoe een poging te doen indien deze zijn verkregen uit criminele, illegale of frauduleuze activiteiten.

4.9.3. Wij zijn verplicht om de activiteiten op uw Account te monitoren en, indien van toepassing, deze activiteiten bekend te maken, en verdachte transacties te melden in overeenstemming met onze Licentievoorwaarden en Toepasselijke Wetten. Als zodanig kan het voorkomen dat wij activiteiten en informatie aan de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), de politie en/of relevante autoriteiten bekendmaken.

5. ACCOUNT STORTINGEN EN OPNAMES

5.1. Transactiekosten: Normaal gesproken brengen wij u geen kosten in rekening voor stortingen op of opnames van uw Spelersaccount. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele omrekeningen van valutawissels, kosten of vergoedingen van de uitgever van uw creditcard, uw bank of financiële instelling. U mag alleen geld op uw account storten voor het plaatsen van weddenschappen en inzetten en voor andere doeleinden op de website. Wanneer geld wordt gestort en/of opgenomen zonder relevante activiteit of uitleg, behouden wij ons het recht voor om redelijke kosten die zijn gemaakt voor het faciliteren van deze betalingen terug te vorderen en/of beperkingen op te leggen aan toekomstig gebruik van uw account.

5.2. Minimum- en maximumstortingen: Alle stortingen zijn gebonden aan een minimum- en maximumlimiet per transactie. Deze limieten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte betaalmethodes. De volledige details zijn te vinden in onze FAQs. Naar eigen goeddunken kunnen wij voor elk Lid op elke willekeurige dag een limiet instellen voor hun stortingen.

5.3. Naleving van Toepasselijk Recht: wij zijn niet aansprakelijk voor een eventuele overtreding door u van Toepasselijk Recht, waaronder maar niet beperkt tot, het wijzigen van een VPN (Virtual Private Network) of het gebruik van andere software om te proberen het te doen voorkomen alsof er een Weddenschap wordt aangegaan of een Inzet wordt geplaatst vanuit een grondgebied waarvan wij gebruikers accepteren, het aanmaken van accounts met gebruik van frauduleuze en/of gestolen gebruikersinformatie, of een poging onze Website te gebruiken voor het storten van gelden die zijn verkregen uit criminele, illegale of frauduleuze activiteiten. Als wij, op basis van redelijk bewijs, vaststellen dat u onze website heeft gebruikt in strijd met Geldende Wetten of deze Algemene Voorwaarden, verklaren wij elke door u geplaatste weddenschap of inzet, evenals eventuele winsten die u heeft ontvangen tijdens het onrechtmatig gebruik van onze website, als ongeldig.

5.4. Rente over geld op uw Spelersaccount: Er wordt geen rente uitgekeerd over bedragen die op uw Spelersaccount staan. Deze bedragen betreffen (immers) slechts vooruitbetalingen voor een beoogde Weddenschap of Inzet.

5.5. Betalingstransacties en frauduleuze en verdachte Transacties:

5.5.1 u mag geen terugvordering uitvoeren en/of betalingen die u heeft gedaan ontkennen of terugboeken of een poging daartoe doen. U dient ons te restitueren voor elke door u uitgevoerde terugvordering, ontkenning of terugboeking van door u gedane betalingen en eventuele door ons geleden verliezen als gevolg hiervan.

5.5.2 Indien wij in kennis worden gesteld of ons bewust worden van een verdachte of frauduleuze betaling (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van gestolen betaalpassen) of enige andere frauduleuze activiteit (inclusief, maar niet beperkt tot een terugvordering of andere terugboeking van een betaling) kunnen wij overgaan tot schorsing of sluiting van uw Spelersaccount, terugboeking van eventuele opnames en invordering van ons verlies en/of eventuele Winsten. We kunnen deze informatie ook doorgeven aan relevante 
wetshandhavingsinstanties.

5.6. Inhouden van betaling: Onderworpen aan de volgende uitzonderingen, is uw stortingsbalans en/of winsten (indien van toepassing) op elk moment opneembaar:

5.6.1. Wij kunnen betalingen van uw stortingssaldo en eventuele Winsten tijdelijk inhouden totdat alle noodzakelijke leeftijds- en identiteitsverificatie en controle op witwassen zijn uitgevoerd (zoals hierboven in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden nader uiteengezet). Bij voltooiing van de verificatie zullen wij de betaling van het aan u ingehouden bedrag voldoen.

5.6.2. Indien wij (op basis van redelijk bewijs) van mening zijn dat Winsten aan u zijn toegekend als gevolg van een Storing, kunnen wij de betaling van uw stortingsbalans en/of winsten (indien van toepassing) inhouden, gedurende de periode dat wij de Storing onderzoeken. Indien wij vaststellen dat dergelijke Winsten niet werden toegekend als gevolg van een Storing, zullen wij de betaling van de ingehouden bedragen verwerken. Winsten die aan u worden toegekend als gevolg van een Storing zijn nietig en onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk jegens u voor enige bedragen (inclusief Winsten of potentiële Winsten) die voortvloeien uit of verband houden met een Storing. Zie sectie 15.3 van deze algemene voorwaarden voor meer informatie met betrekking tot storingen.

5.6.3.Indien wij van mening zijn dat u deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden, kunnen wij betaling van uw stortingssaldo en/of eventuele Winsten inhouden tot elk bedrag dat in proportie gelijk is aan ons verlies ten gevolge van de desbetreffende schending.

5.6.4. Wij kunnen betalingen van uw stortingssaldo en eventuele Winsten inhouden als vereist onder Toepasselijk Recht en/of op instructie van de Kansspelautoriteit of relevante wetshandhavingsinstantie.

5.7. Minimale en maximale transactiewaarden: anders dan wanneer u verzoekt om opname van het gehele saldo van uw Spelersaccount of wanneer fondsen worden overgeboekt naar uw Tegenrekening, zijn alle opnames gebonden aan minimumlimieten per transactie en deze limieten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode. Alle opnames zijn tevens gebonden aan maximumlimieten per transactie en deze limieten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode. Verdere details zijn te vinden in onze FAQs. Deze maximumlimieten gelden slechts per transactie, en wij leggen geen beperkingen op ten aanzien van het gezamenlijk maximaal bedrag dat u opneemt binnen een tijdsperiode.

5.8. Bevestiging van opnameverzoeken: wanneer u een opnameverzoek heeft gedaan ziet u een bevestiging als de overdracht is uitgevoerd. Het saldo op uw Spelersaccount zal onmiddellijk aangezuiverd worden tot het bedrag dat niet is opgenomen.(indien van toepassing)

5.9. Autorisatie van opname en betaling: wij streven ernaar uw opnameverzoek binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van dit verzoek te autoriseren. Voor veiligheidsdoeleinden en om aan de strenge waarborgen te kunnen handhaven zoals vermeld in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden, kunnen Leden gevraagd worden bijkomende informatie te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de verwerking van opnameverzoeken indien u niet reageert op onze verzoeken om beveiligingsinformatie. Wanneer de opname is goedgekeurd zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel noodzakelijke verwerking door derden en de ontvangst van uw betaling vertraging oploopt. Indien een opname van uw Tegenrekening in gang wordt gezet zullen de betreffende gelden eerst geverifieerd en goedgekeurd dienen te worden alvorens de opname wordt verwerkt.

5.10. Bescherming van gelden van klanten: Wij bewaken het saldo van alle Spelersaccounts, waaronder maar niet beperkt tot Winsten, op een derdengeldenrekening die onafhankelijk is van onze zakelijke rekeningen en bedrijfsrekeningen. In geval van ons faillissement, hoewel de garantie voor de bescherming van uw geld niet absoluut is gegarandeerd, zou u gerechtigd zijn om gelden uit deze rekening te claimen. De Kansspelautoriteit beschouwd een derdengeldenrekening als een methode die zodanig bescherming biedt dat de tegoeden van de spelers buiten het risicodragende kapitaal vallen, waardoor de tegoeden van de spelers te allen tijde kunnen worden uitbetaald. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website https://www.kansspelautoriteit.nl

5.11. Valuta: alle Weddenschappen, Inzetten, Odds, Terugbetalingen, Uitbetalingen, Winsten en saldo op de Spelersaccount worden uitgedrukt in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld.

6. BEHEER VAN UW SPELERSACCOUNT EN VEILIGHEID

6.1. Bijgewerkte details: het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens up-to-date blijven. Wij kunnen, indien dat nodig is in verband met het beheer en het functioneren van uw Spelersaccount, contact met u opnemen door middel van de door u aan ons verstrekte contactinformatie.

6.2. Veilig houden van wachtwoord- en Lidmaatschapsgegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Spelersaccount zijn uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en moeten te allen tijde geheimgehouden worden. U dient uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. Wij zijn gerechtigd aan te nemen dat alle betalingstransacties en gaming-transacties via uw Spelersaccount door u worden uitgevoerd, waar de juiste beveiligingsinformatie, inclusief de juiste gebruikersnaam en wachtwoord, wordt verstrekt U stemt ermee in dat u ons onmiddellijk op de hoogte zal stellen indien u merkt of vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw gebruikersnaam of wachtwoord.

6.3. Verantwoord beheer van Spelersaccount: wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toegang tot uw Spelersaccount door derden en zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor door u geleden verliezen als gevolg van misbruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord door een persoon of ongeoorloofde toegang tot uw Spelersaccount, behoudens in de gevallen van opzet of grove schuld aan onze zijde. Alle transacties waarbij uw gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn ingevoerd door een derde zullen als geldig worden beschouwd, al dan niet door u geautoriseerd, behoudens in de gevallen van grove schuld of opzet aan onze zijde waardoor die derde uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft verkregen. U dient uw Spelersaccount te monitoren ter voorkoming van gebruik daarvan door andere personen.

6.4. Middelen van derden: waar de Website links bevat naar websites en middelen van derden (anders dan de Groepswebsites), worden deze links slechts te uwer informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of middelen van derden en wij zijn niet aansprakelijk hiervoor, noch voor enig verlies of enige schade die ontstaat door uw gebruik hiervan. Het opnemen van een link naar de website van een derde betekent niet dat wij die website van die derde, diens producten of diensten (indien van toepassing) ondersteunen. Wij zijn geen partij in, noch zijn wij op enigerlei wijze verantwoordelijk voor het monitoren van transacties tussen u en derden die producten of diensten verstrekken.

7. SLUITING VAN SPELERSACCOUNT

7.1. Sluiting Spelersaccount: wij kunnen te allen tijde uw Spelersaccount tijdelijk of permanent sluiten Wij zullen redelijke stappen ondernemen om u van tevoren in kennis te stellen van de sluiting, tenzij u deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden of waar dit verboden is volgens de geldende wetten (in welk geval een sluiting zonder kennisgeving kan geschieden). Indien wij uw Spelersaccount sluiten zullen wij uw gehele opneembare saldo op uw Spelersaccount terugbetalen, tenzij artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. (zie sectie 7.3 van deze Algemene Voorwaarden voor meer details)

7.2. Hoe zelf uw Spelersaccount te sluiten: u kunt uw Spelersaccount te allen tijde met onmiddellijke ingang sluiten door de stappen te ondernemen zoals uiteengezet in het onderdeel “Meer” van uw Spelersaccount. U kunt uw Spelersaccount ook sluiten en te allen tijden betaling van uitstaande gelden verzoeken door contact op te nemen met onze klantendienst (waarvan de contactinformatie hier beschikbaar is) middels de gebruikersnaam waarover u als Lid beschikt of het e-mailadres geregistreerd op uw Spelersaccount. Een dergelijke sluiting zal slechts geschieden binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. U blijft verantwoordelijk voor alle activiteit op uw Spelersaccount tussen de datum van uw verzoek tot sluiting en de daadwerkelijke sluiting van uw Spelersaccount.

7.3. Uitstaande gelden: met inachtneming van onze rechten om betalingen in te houden zoals omschreven in artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden, zullen uitstaande gelden bij de sluiting van uw Spelersaccount zoals vastgelegd in onze systemen onder aftrek van eventuele actieve bonusbedragen worden overgemaakt naar uw betaalkaart of bankrekening. De sluiting van uw Spelersaccount kan automatisch leiden tot het nietig worden van elke eventuele Weddenschap, Inzet, pre-registratie voor Games en toernooien, bonus en deelname aan acties en competities. Wij kunnen deze niet opnieuw in werking stellen wanneer uw Spelersaccount vervolgens heropend wordt. Wij zullen ons redelijkerwijs inzetten om ervoor te zorgen dat u binnen twee (2) dagen nadat uw Spelersaccount is gesloten wordt geschrapt van onze marketinglijsten.

7.4. Slapende Spelersaccounts:

7.4.1. Indien er gedurende twaalf (12) maanden geen transactie op uw Spelersccount is geregistreerd (en dit Spelersaccount niet in CRUKS staat ingeschreven), wordt uw Spelersaccount aangemerkt als slapend. Als uw Spelersaccount eenmaal slapende is, wordt getracht het eventueel resterende tegoed op uw Tegenrekening terug te storten. Wanneer dit niet mogelijk is, sturen wij u per e-mail een saldoherinnering naar het bij ons bekende e-mailadres. 

7.4.2. Slapende Spelersaccounts met uitstaande tegoeden zullen slapend blijven tot ofwel (i) een transactie wordt geregistreerd op het Spelersaccount of (ii) een succesvolle opname van het uitstaande tegoed wordt verricht.

7.4.3. Slapende Spelersaccounts die gedurende 6 maanden slapend blijven en geen uitstaande tegoeden hebben, zullen worden gesloten.

7.5. Meerdere Accounts: Meerdere accounts (ook “Duplicaat”) betekent een lid van wie wij ontdekken, of redelijkerwijs geloven, dat hij/zij meer dan één account heeft geopend en/of beheerd. Elke klant mag slechts één account bij ons hebben. In overeenstemming met onze regelgeving- en licentiebeleid worden meerdere bestaande accounts permanent afgesloten.

7.6. Heropening van uw Spelersaccount: u kunt verzoeken om uw gesloten Spelersaccount 
te heropenen door contact op te nemen met onze klantendienst (waarvan de 
contactinformatie hier beschikbaar is) onder opgave van de informatie van uw gesloten 
Spelersaccount. Indien u uw Spelersaccount heeft gesloten in het kader van ons 
zelfuitsluitings- of speelpauze beleid, dan is het onder geen enkele voorwaarde mogelijk om 
uw Spelersaccount te heropenen totdat de periode van de zelfuitsluiting of speelpauze is 
verlopen (zie artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden voor meer details).

8. ALGEMENE REGELS EN VERPLICHTINGEN VOOR LEDEN

8.1. U dient de Website of enig onderdeel daarvan niet te gebruiken:

8.1.1. voor onrechtmatige doeleinden of op enigerlei wijze dat als illegaal wordt bevonden in het grondgebied van waaruit u de Website bezoekt (bijvoorbeeld door de Website te gebruiken om de opbrengsten uit criminele activiteit wit te wassen of daartoe een poging te doen);

8.1.2. om uitspraken te doen of materiaal in te zenden waarvan de inhoud beledigend, obsceen, lasterlijk, discriminerend of anderzins ongepast is;

8.1.3. om onze Intellectuele Eigendomsrechten te schenden of anderszins onwettig gebruik van te te maken (bijvoorbeeld door middel van web-scraping);

8.1.4. om op oneerlijke wijze en opzettelijk vals te spelen bij Weddenschappen of Inzetten, om samen te spannen met andere Leden of Netwerkgebruikers om te profiteren van mazen in het wet of een promotionele actie of anderszins de Website te manipuleren, of op een manier die frauduleus is of waarmee op oneerlijke wijze misbruik van ons of van onze Leden of Netwerkgebruikers wordt gemaakt, zoals door het aanmaken van meerdere (Duplicaat) Spelersaccounts met als doel meerdere ingangen te verkrijgen tot Games. Promoties en/of bonus aanbiedingen en/of het beïnvloeden van Odds;

8.1.5. voor commerciële doeleinden;

8.1.6. op enige andere wijze dan voor uw persoonlijk en recreatieve gebruik;

8.1.8. op een manier die de Website of de efficiëntie daarvan negatief beïnvloed, onderbreekt of beschadigd;

8.1.9. om uw eigen producten en diensten of die van derden te adverteren of te promoten;

8.1.10. om ongevraagde mededelingen te distribueren, waaronder maar niet beperkt tot, spam;

8.1.11. om u op te geven voor meerdere (Duplicaat) Spelersaccounts (naast uw eigen Spelersaccount);

8.1.12. vanuit een grondgebied buiten Nederland inclusief het gebruik van een VPN om uw locatie te verbergen; of

8.1.13. in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

Schending van één van bovenstaande beperkingen zal resulteren in een aantekening tegen uw Spelersaccount. Als u probeert een ander account aan te maken of een andere account te gebruiken op een van de Groepswebsites, kunnen we uw poging beperken of beletten.

8.2. U mag linken naar onze homepage, mits u dit doet op een eerlijke en legale wijze die onze reputatie geen schade berokkent of misbruik maakt van onze reputatie. Het is niet toegestaan te linken naar een ander onderdeel van de Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor de toestemming om te linken zonder kennisgeving in te trekken. U dient geen link te maken op een manier die enige vorm van verband, goedkeuring of ondersteuning van onze zijde suggereert waar deze niet bestaat. U dient op geen enkele website die niet aan u toebehoort een link te maken naar de Website tenzij anderszins toegestaan en de website van waaruit u de link maakt naar de Website in alle opzichten de inhoudelijke standaarden van deze Algemene Voorwaarden in acht neemt, alsook alle overige standaarden die wij u van tijd tot tijd verstrekken.

8.3. Kwaadwillige code: het gebruikmaken (of uploaden naar de Website, Website Materiaal of onze systemen) van welke vorm van malware dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot virussen, worms, Trojan horses en spyware) of enige andere code die als kwaadwillig kan worden aangemerkt is niet toegestaan.

8.4. Automatisch spelen van games / manipulatie van software / software tools:

8.4.1 om te zorgen voor een veilige en eerlijke spelomgeving is het automatisch spelen van Games of aangaan van Weddenschappen door software (inclusief, maar niet beperkt tot zogenaamde “bots”, Trojans, worms, logic-bots, auto-folders, AI-software en alle software die wordt gebruikt voor het profileren van de tegenstander en automatisch wedden) of het gebruik van andere technische middelen om de uitkomst van de Games of een Weddenschap of Inzet of het Spelersaccount en/of data van uzelf, een ander Lid of een Netwerkgebruiker te manipuleren niet toegestaan. Hierbij inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, is het gebruik van programma’s om beslissingen te nemen of actie te ondernemen namens u of andere Leden of Netwerkgebruikers, alsook elke vorm van hacken.

8.4.2 Leden worden geacht zelf alle beslissingen te nemen met betrekking tot een Weddenschap of Inzet zonder enige externe hulp.

Gebruik van dergelijke software en programma’s en zulke gedragingen of activiteiten kunnen (zonder dat onze overige rechten en oplossingen hierdoor beïnvloed worden) de sluiting van uw Spelersaccount en dat van andere verwante Leden/Netwerkgebruiker Accounts. In dergelijke omstandigheden behouden wij ons ook het recht om uw stortingsbalans en/of winsten in te houden. Onder sommige omstandigheden kan het schenden van dit artikel 8.4 van deze Algemene Voorwaarden betekenen dat u een strafbaar feit heeft gepleegd volgens het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zoals van tijd tot tijd aangepast. Wij kunnen elke zodanige schending rapporteren aan de relevante wetshandhavende autoriteiten en meewerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen kenbaar te maken.

Indien u een ander Lid of een Netwerkgebruiker ervan verdenkt de bepalingen van dit artikel te overtreden, gelieve dan contact op te nemen met onze klantenservice (waarvan de contactinformatie hier beschikbaar is).

8.5. Restricties op het aangaan van Weddenschappen door werknemer en opdrachtnemer: (a) onze werknemers en opdrachtnemers en (b) werknemers en opdrachtnemers van onze leveranciers van diensten (zoals, maar niet beperkt tot onze licentiegevers, software leveranciers, partners of ontwikkelaars) mogen zich niet registreren als Leden en geen Weddenschappen aangaan of een Inzet plaatsen of transacties uitvoeren op de Website tenzij uitsluitend voor testdoeleinden daartoe geautoriseerd door één van onze wettelijk gerechtigde functionarissen. Van Spelersaccounts die op deze manier worden gebruikt mogen er geen Winsten worden opgenomen.

8.6. Monitoren van activiteit op de site: het gebruik van de Website kan gemonitord worden om ervoor te zorgen dat u de Website niet gebruikt met een frequentie of op een manier die doet voorkomen alsof u het gebruikt als een bookmaker of voor andere illegale doeleinden. Wij kunnen alle gelden inhouden en/of uw Spelersaccount schorsen en/of sluiten als wij van mening zijn dat u de website gebruikt als bookmakers-praktijken of andere illegale activiteiten en doeleinden.

8.7. Samenspanning en verdachte activiteiten:

8.7.1 Wij hanteren een zerotolerancebeleid bij Samenspanning en alle andere vormen van vals 
spel die zich op de Website voordoen en in het geval van Linked Games, over alle 
Groepswebsites. Onze detectiesystemen voor samenspanning zijn er om onze leden en 
netwerkgebruikers te beschermen. Wij monitoren onder meer: (i) welke Leden en 
Netwerkgebruikers met elkaar spelen; (ii) ongebruikelijke patronen bij het Inzetten op Games; 
en (iii) ongebruikelijke Weddenschappen

8.7.2 Indien u het gevoel heeft dat u het slachtoffer bent van Samenspanning, of dat een ander Lid of andere Netwerkgebruiker dat is, stel dan ons veiligheidsteam hiervan in kennis door een email te sturen naar support@livescorebet.com. Geef in uw bericht zoveel mogelijk informatie over de Samenspanning.

8.7.3 Indien wij vaststellen (op basis van redelijk bewijs) dat een Weddenschap, Inzet of andere transactie die met u in verband staat frauduleus of verdacht is (inclusief maar niet beperkt tot een Samenspanning tussen Leden en/of Netwerkgebruikers, ongeacht of dit nu met gebruik van onze systemen of andere systemen is), of dat het een poging tot witwassen van opbrengsten uit criminaliteit betreft of kan betreffen, of schendingen van ons beleid, dan kunnen wij het bedrag gemoeid met die transactie behouden (tevens alle daaruit volgende Winsten, die dan nietig zullen zijn) en ook van elke andere transactie door u uitgevoerd (waaronder een daarmee in verband staande storting en eventueel daaruit volgende Winsten die dan nietig zullen zijn).

8.8. Fraude of Storing van het spelsysteem: wij kunnen Winsten inhouden en Weddenschappen of Inzetten en eventueel daarmee verband houdende bonussen nietig verklaren indien u Lid of Netwerkgebruiker bent en: (a) u, of een ander Lid dan wel Netwerkgebruiker, Weddenschappen, Inzetten of Games op een frauduleuze manier manipuleert; (b) er sprake is van Samenspanning (of een vermoeden van Samenspanning) tussen Leden en/of Netwerkgebruikers; (c) wij vermoeden dat u ongerechtvaardigd voordeel trekt uit andere Leden of Netwerkgebruikers; of (d) er een Storing optreedt in de Weddenschappen, Inzetten, Uitbetaling en/of Game of het spelsysteem. Dergelijke Winsten, Weddenschappen, Inzetten en/of bonussen zijn nietig en onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk jegens u voor enige bedragen (met inbegrip van Winsten of potentiële winsten) die ontstaan doordat een van de gebeurtenissen zoals uiteengezet in dit artikel 8.8 zich voordoet. Raadpleeg sectie 15.3 van deze Algemene Voorwaarden voor meer informatie met betrekking tot een storing.

8.9. Naleving van de regels: U dient zich te houden aan:

8.9.1. alle Sportreglementen, welke u hier kunt vinden;

8.9.2. alle reglementen die specifiek gelden voor Games, die vóór deelname aan of gedurende het spelen van een Game op onze Website beschikbaar zijn;

8.9.3. alle andere regels en elk ander gevoerd beleid in verband met de Website, zoals de Bonusreglementen en promotie-specifieke voorwaarden die wij van tijd tot tijd op de Website publiceren.

8.10. Schending: wij kunnen uw gebruik van de Website te allen tijde beperken of beletten of uw Spelersaccount sluiten indien wij op basis van redelijk bewijs van mening zijn dat u deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden (inclusief gevallen waarbij u niet voldoet aan de vereisten vastgelegd in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden) en wij behouden ons het recht om het aangaan van Weddenschappen, het plaatsen van Inzetten of het spelen van Games die reeds gaande zijn voor u te ontzeggen (waar wij van mening zijn dat u in overtreding bent), en bonussen, Weddenschappen, Inzetten of Game tickets opgebouwd tijdens de periode van een dergelijke schending aan te houden of teniet te doen. Wij mogen u ook beletten om andere Spelersaccounts te openen op alle Groepswebsites.

8.11. In beslag genomen gelden: indien wij vermoeden dat artikel 8 van deze Algemene Voorwaarde door u geschonden wordt bij het aangaan van Weddenschappen of plaatsen van Inzetten, en we maken gebruik van ons recht om fondsen in beslag te nemen zoals toegestaan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zullen wij de in beslag genomen gelden aanwenden om de door fraude of het vals spelen gedupeerde personen te compenseren. Bijvoorbeeld, indien Leden en/of Netwerkgebruikers die Weddenschappen aangaan of Inzetten plaatsen verlies lijden als een direct gevolg van vals spel (zoals Samenspanning), dan worden de in beslag genomen gelden verdeeld onder de Leden en Netwerkgebruikers die daarvan slachtoffer zijn geworden, in verhouding tot de veroorzaakte schade, tot aan een 100% terugbetaling voor alle Evenementen en Games waarbij zij verlies hebben geleden. In bepaalde gevallen van betaalkaartfraude of bonusfraude kunnen de in beslag genomen gelden door de LiveScore Group behouden worden als gedeeltelijke compensatie voor geleden verliezen. De voornoemde verdeling zal plaatsvinden op de meest eerlijke en praktische wijze die voorhanden is en kan per geval verschillen; Alle desbetreffende Weddenschappen en/of Inzetten worden als nietig beschouwd en eventuele prijzen die in theorie gewonnen hadden kunnen zijn zullen niet worden Vereffend. In gevallen waarbij zowel Leden en/of Netwerkgebruikers als de LiveScore Group negatieve gevolgen hebben ondervonden zullen de desbetreffende Leden en/of Netwerkgebruikers als eerste worden gecompenseerd.

8.12. Manipulatie en Integriteit:

8.12.1. Wanneer u een Weddenschap aangaat of een Inzet plaatst dient dit te geschieden volgens uw eigen inzichten en wij gaan ervanuit dat u niet beschikt over inside-information of voorkennis van het Evenement in het geval van een Weddenschap, Inzet of Game en dat u niet weet wat de uitkomst van het Evenement of de Game zal zijn. U bevestigt ook dat u niet bent uitgegaan van het advies van een werknemer van ons met betrekking tot uw Weddenschap of Inzet. Wij behouden ons het recht voor om alle Weddenschappen of Inzetten teniet te doen in gevallen waarbij deze voorwaarde geschonden is.

8.12.2. Indien er een redelijk bewijs is of een vermoeden bestaat van (i) de manipulatie van prijzen of Evenementen of manipulatie met betrekking tot een Evenement of een Game, (ii) de integriteit van een Evenement of een Game in twijfel wordt getrokken (iii) onregelmatige of ongebruikelijke patronen voordoen bij Weddenschappen of Inzetten, (iv) eventuele pogingen tot oplichting jegens ons wordt gedaan, kunnen wij besluiten om alle relevante Weddenschappen en Inzetten teniet te doen totdat de uitkomst van een onderzoek of een verdenking is bevestigd. Indien er geen sprake blijkt te zijn van frauduleus handelen, dan zal de afwikkeling van dergelijke Weddenschappen en Inzetten worden voltooid.

8.12.3. Indien er redelijk bewijs voorhanden is dat een Lid of een syndicaat van Leden betrokken is/zijn geweest bij de manipulatie van een Evenement of Game, behouden wij ons het recht voor alle daarmee verband houdende Weddenschappen en Inzetten teniet te doen en alle betrokken Spelersaccounts te sluiten (en uw informatie te delen met derden zoals Toezichthouders, overheidsinstanties, financiële instellingen of opsporende instanties, teneinde assistentie te verlenen bij een onderzoek).

9. VERANTWOORD SPEELGEDRAG

9.1. Verantwoord speelgedrag: als onderdeel van onze operationele vergunningsverplichting voor verantwoorde deelname aan kansspelen bieden wij u de volgende mogelijkheden: (i) beheren en beperken van uw uitgaven door middel van het instellen van een stortingslimiet; (ii) beheren en beperken van de hoeveelheid tijd dat u bezig kunt zijn met ons product; (iii) bepalen van de maximale hoeveelheid krediet die u kunt aanhouden op uw Spelersaccount op elk willekeurig moment; (iv) de ontvangst van mededelingen over uw speelsessie; (v) het tijdelijk afkoelen van uw toegang tot uw Spelersaccount; en (vi) het uzelf uitsluiten en het sluiten van uw Spelersaccount en een eventueel andere account door u aangehouden bij een andere kansspelexploitant met een vergunning in Nederland voor een vaste periode via het Centraal Register. Voor nadere informatie over hoe u het gokken onder controle kunt houden kunt u op onze Website de pagina “Verantwoord spelen” bezoeken of in uw Spelersaccount op de gelijknamige knop klikken.

9.2. Stortingslimiet: u kunt dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse stortingslimieten instellen in uw Spelersaccount. Deze limieten kunt u verhogen en verlagen. Wanneer u een stortingslimiet kiest zal deze enkel gelden voor het Spelersaccount waarop u op dat moment bent ingelogd. Voor alle verzoeken om stortingslimieten te verhogen geldt eenwachttijd van minimaal zeven (7) dagen en de verhoging zal pas in werking treden wanneer deze periode is verstreken. Alle verzoeken voor een verlaging van uw stortingslimiet zullen per direct in werking treden. Mits wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor eventuele verliezen indien u onze procedures of procedures van derden omzeilt.

9.3. Saldolimieten: er kunnen limieten worden ingesteld voor het saldo op uw Spelersaccount. Indien u Winsten ontvangt die het saldo van uw ingestelde saldolimiet overschrijden, zullen wij deze gelden in plaats daarvan naar uw Tegenrekening overmaken. Let u erop dat opnames van uw Tegenrekening voorbehouden zijn aan een beoordeling en goedkeuring onzerzijds alvorens deze worden uitgevoerd. U zal geen toegang hebben tot deze gelden voor gebruik op uw Spelersaccount wanneer zij eenmaal zijn toegewezen aan uw Tegenrekening.

9.4. Tijdslimieten: u kunt tijdslimieten instellen op uw Account, inclusief de totale tijd dat u gebruik kunt maken van uw Spelersaccount in vaste tijdvakken. Wanneer u een tijdslimiet kiest zal deze enkel gelden voor het Spelersaccount waarop u op dat moment bent ingelogd. Voor verzoeken om tijdslimieten te verhogen geldt een wachttijd van zeven (7) dagen voordat deze in werking treden, terwijl een verzoek voor verlaging van een tijdslimiet per direct in werking treedt. Mits wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor eventuele verliezen indien u onze procedures of eventueel procedures van derden omzeilt.

9.5. Speelpauze u kunt uzelf tijdelijk uitsluiten van uw Spelersaccount voor een minimumperiode van vierentwintig (24) uur tot een maximumperiode van zes (6) weken. Wanneer u een “Speelpauze” instelt op uw Spelersaccount, wordt deze onmiddellijk geschorst en het zal dan niet mogelijk zijn in te loggen op uw Spelersaccount totdat de geselecteerde periode van de speelpauze is verstreken. De periode van de speelpauze geldt alleen voor uw Spelersaccount. Eventuele saldo’s en Weddenschappen die zijn aangegaan of Inzetten die zijn geplaatst voordat de periode van de speelpauze begon zullen worden gehandhaafd en eventuele Winsten zullen gecrediteerd worden op het saldo van uw Spelersaccount. U krijgt weer toegang tot uw Winsten wanneer de periode van de speelpauze verstreken is, of u kunt contact opnemen met onze klantendienst (waarvan de contactinformatie hier beschikbaar is) teneinde toegang tot uw Winsten mogelijk te maken. Tijdens de periode van de speelpauze is het niet mogelijk om toekomstige Weddenschappen, Inzetten, pre-registraties, opgeslagen niveaus van Games, bonussen en inschrijvingen voor competities te annuleren en u zal geen toegang tot deze kunnen verkrijgen. U onderkent dat wij geen Winsten verworven uit stortingen zullen uitbetalen indien deze afkomstig zijn van een betaalmethode waarvan wij een redelijk vermoeden hebben dat ze behoren aan een persoon die zichzelf heeft uitgesloten van websites van de LiveScore Group (inclusief de Website) (of aan een persoon die zichzelf anderszins heeft uitgesloten via een andere zelfuitsluitingsdienst). Mits wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u indien u onze procedures omzeilt

9.6. Zelfuitsluiting: u kunt toegang krijgen tot onze faciliteit voor zelfuitsluiting vanaf uw Spelersaccount of door contact op te nemen met onze klantendienst (waarvan de contactinformatie hier beschikbaar is). U kunt de zelfuitsluiting instellen voor een periode van minimaal zes (6) maanden en tot een periode van maximaal vijf (5) jaar. Tijdens de zelfuitsluitingsperiode zal het niet mogelijk zijn om toegang te krijgen tot het Spelersaccount of deze te heropenen voor welke reden dan ook. Tijdens uw zelfuitsluiting zullen we alle redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat u een nieuwe account aanmaakt of uzelf toegang verschaft tot een bestaande account bij LiveScore Bet Nederland voor dezelfde periode van zelfuitsluiting die voor uw Spelersaccount van kracht is. Wij raden u aan om indien u zelfuitsluiting toepast op uw Spelersaccount, dit ook te doen voor eventueel andere online accounts die u heeft bij LiveScore Group en bij andere kansspelexploitanten. U kunt te allen tijde ook vragen om uw Spelersaccount(s) bij een andere maatschappij van de LiveScore Group te sluiten of hiervoor zelfuitsluiting te activeren door contact op te nemen met onze klantendienst (waarvan de contactinformatie hier beschikbaar is) middels de gebruikersnaam of de geregistreerde e-mailgegevens van de Spelersaccount(s) waar u zich van wil uitsluiten. Zorgt u ervoor om bij alle correspondentie de term “Zelfuitsluiting” te vermelden als referentie zodat uw Spelersaccount(s) vanwege de juiste redenen wordt (worden) uitgesloten.

Tijdens de zelfuitsluitingsperiode kunnen toekomstige Weddenschappen of Inzetten en Winsten als nietig worden beschouwd en kunnen wij met inachtneming van onze overige rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden alle door u gestorte bedragen aan u terugbetalen. Tijdens die periode is het niet mogelijk opgeslagen niveaus van Games, vooraf gekochte tickets, pre-registraties voor Games en toernooien, bonussen en inschrijvingen voor competities te annuleren en is Vereffening wel mogelijk, echter zal het niet mogelijk zijn voor u om toegang te krijgen tot bedragen die zijn Vereffend op uw Spelersaccount totdat uw zelfuitsluiting verstreken is. We kunnen geen verlopen bonus heractiveren wanneer u beslist uw account te heractiveren na het verloop van een periode van zelfuitsluiting.

Bij het verstrijken van de zelfuitsluitingsperiode kunt u ervoor kiezen contact met ons op te nemen met het verzoek uw Spelersaccount te heropenen. Een verzoek tot heropening van een eerder vanwege zelfuitsluiting gesloten Spelersaccount vereist onze goedkeuring en indien goedgekeurd zal het Spelersaccount vierentwintig (24) uur na het indienen van uw verzoek en een gesprek met een Verantwoord Spelen medewerker weer geactiveerd worden. U kunt uw verzoek tot heropening van uw Spelersaccount op elk moment tijdens deze periode van vierentwintig (24) uur intrekken en deze intrekking zal per direct in werking treden. Wees ervan bewust dat het gesprek met de Verantwoord Spelen medewerker voor de heractivering van een eerder vanwege zelfuitsluiting gesloten Spelersaccount enkel kan voltooid worden via een telefoongesprek.

Overeenkomstig de Kansspelwetgeving, ontvangt u geen marketingmateriaal van ons tijdens uw zelfuitsluiting. Wij raden u ten zeerste aan ook derden ervan in kennis te stellen dat u geen kansspel-gerelateerde communicaties van hen wenst te ontvangen. U onderkent dat wij geen Winsten zullen uitbetalen die gegenereerd zijn uit stortingen afkomstig van een betaalinstrument waarvan wij een redelijk vermoeden hebben dat dit behoort aan een Lid voor wie zelfuitsluiting van kracht is van een Spelersaccount of accounts bij een maatschappij van de LiveScore Group. Met inachtneming van onze overige rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden kunnen wij alle door u ten onrechte tijdens een periode van zelfuitsluiting gestorte bedragen aan u terugbetalen.

9.7. Afsluiting Spelersaccount vanwege problemen met gokken: wij beschouwen het verantwoord spelen als een uiterst serieuze zaak en naast het hierboven vermelde kunnen wij indien wij ernstige zorgen hebben dat het gokken problematisch is, nadere beperkingen opleggen of uw Spelersaccount sluiten. Indien dit gebeurt, kunnen wij Stortingssaldo’s en Winsten terugbetalen.

9.8. Het Centraal Register ( “CRUKS”) stelt u in de gelegenheid uzelf uit te sluiten van alle vergunninghoudende kansspelbedrijven in Nederland. Let op dat indien LiveScore Bet van mening is dat het in het belang van een speler beter is om zich te registreren in het Centraal Register en die speler niet vrijwillig hiertoe overgaat, LiveScore Bet de Kansspelautoriteit in kennis zal stellen. De Kansspelautoriteit kan dan na zorgvuldige afweging u onvrijwillig in het Centraal Register plaatsen.

Let op: een vrijwillige registratie is voor een minimale periode van zes (6) maanden en kan op verzoek van de speler worden verlengd. Onvrijwillige registratie is voor een maximale periode van zes (6) maanden, tenzij er een nieuwe registratie plaatsvindt.

10. BONUSSEN

10.1. Van tijd tot tijd kunnen we kunnen bepaalde promotionele bonussen aanbieden, inclusief maar niet beperkt tot, Gratis Weddenschappen, een verhoging van Odds (ook wel “Odds Boosts” genoemd), gratis speelbeurten en bonusgelden. Alle bonussen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, beperkingen voor trading en/of verantwoord spelen, alsook de Bonusreglementen en alle andere specifieke voorwaarden met betrekking tot de desbetreffende bonus die wij publiceren. Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden en/of dergelijke regels maakt de toepasselijke bonus en eventuele winsten die verband houden met die bonus nietig en we behouden ons het recht voor om dergelijke winsten in te houden.

10.2. Bonussen zijn naar goeddunken en hoeven niet aan alle leden te worden aangeboden. Als zodanig kunnen bepaalde Leden worden uitgesloten van het ontvangen van bonussen.

10.3. Sluiting van uw Account maakt alle bonussen in uw account nietig en ongeldig

10.4. Bonussen zijn niet overdraagbaar tussen verschillende Spelersaccounts van Leden.

10.5. Wij kunnen te onzer keuze zonder kennisgeving een bonus te allen tijde intrekken, wijzigen of annuleren. Indien wij hiertoe overgaan zullen bonussen waar u voor gekozen heeft of die anderszins aan u toegewezen zijn alsnog geldig zijn overeenkomstig de betreffende bonusvoorwaarden die van kracht waren ten tijde van hun toewijzing, of anders zullen wij dusdanige andere maatregelen nemen als redelijkerwijs noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u niet anderszins benadeeld wordt. Behalve indien zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, zullen wij u in kennis stellen van een intrekking, wijziging of annulering van een bonus.

10.6. Wij kunnen, naar ons eigen goeddunken, ervoor kiezen om bijkomende aanvullende betalingen en/of bonussen te verstrekken aan Leden op elke manier die wij passend achten. Het doen van een aanvullende betaling en/of bonussen op een Spelersaccount verplicht ons op generlei wijze om voor een ander Lid soortgelijke betalingen en/of bonussen uit te keren. Indien wij (op basis van redelijk bewijs) van mening zijn dat u zich schuldig maakt aan een schending van deze Algemene Voorwaarden of daar waar onze verplichtingen vanuit Toepasselijk recht in het geding komen, kunnen wij eventuele aanvullende betalingen die wij mogelijk rechtstreeks hebben aangebracht op uw Spelersaccount inhouden, intrekken, wijzigen of annuleren.

11. ACCEPTATIE EN VALIDATIE VAN WEDDEN EN INZETTEN

11.1. Geaccepteerde Weddenschappen en Inzetten:

11.1.1 u erkent en stemt ermee in dat een door u aangegane Weddenschap of geplaatste 
Inzet een bindend en onherroepelijk aanbod is om die te plaatsen. Wij behouden ons het 
recht voor om de Acceptatie van die Weddenschap of geplaatste Inzet te allen tijde te 
weigeren. Alle Weddenschappen en Inzetten worden op eigen risico geplaatst.

11.1.2 Een Weddenschap of Inzet wordt alleen Geaccepteerd via onze Website waarbij u een 
bevestiging van ons ontvangt door middel van een weergave op scherm en een transactie-ID. 
Uw transactie-ID treft u in de sectie “Geschiedenis” van de Website, ofwel onder ”Sporten” 
of “Casino”). 

11.1.3 Pogingen tot Weddenschappen of Inzetten via een andere methode dan toegestaan 
door deze Algemene Voorwaarden, zullen niet worden geaccepteerd.

11.1.4 Zodra een weddenschap is geaccepteerd door onze servers, wordt het bedrag van de 
weddenschap in rekening gebracht op uw Spelersaccount. Alle Weddenschappen en Inzetten 
(inclusief, maar niet beperkt tot betalingen voor het gebruik van pre-registraties bij Games) 
zijn definitief. Eenmaal door ons Geaccepteerd kunnen wij uw Weddenschappen of Inzetten 
niet annuleren of terugbetalen, tenzij de Weddenschap of Inzet nietig verklaard wordt 
vanwege een reden zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden (inclusief de 
Sportreglementen) of tenzij u besluit over te gaan tot een Cash Out van uw Weddenschap 
indien deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld (zie de Sportreglementen voor meer 
informatie). 

11.2. De Sportregels bevatten aanvullende informatie met betrekking tot specifieke acceptatie van weddenschappen.

11.3. Wij staan niet toe dat geld van derden wordt gebruikt om Weddenschappen of Inzetten te plaatsen via uw Spelersaccount. Gelden die op uw Spelersaccount worden gecrediteerd en als Weddenschap of Inzet worden aangewend mogen alleen door u worden besteed en wij Accepteren slechts uw eigen Weddenschappen en Inzetten via uw Spelersaccount. Wij behouden ons het recht voor om bewijs van uw geldbron te vragen en om eventuele Winsten in te houden indien wij een redelijk vermoeden hebben dat de gebruikte gelden afkomstig zijn van een derde.

11.4. Minimum Inzet:

11.4.1. De minimum Inzet die wij accepteren voor Wedden op de Website is vijf (5) 
eurocent (€0,05) voor iedere enkelvoudig of combinatie bet en voor iedere 
Weddenschap binnen een systeem bet. Voor informatie over verschillende soorten 
Weddenschappen verwijzen wij u naar de Sportreglementen.

11.4.2. De minimale inzet varieert afhankelijk van het spel en, tenzij anders is aangegeven, kan deze worden gevonden op de website voordat u een inzet plaatst.

11.5. Maximale Uitbetalingen: maximale uitbetalingslimieten gelden voor elk verschillend type Weddenschap, afhankelijk van de markt, de competitie en de sport. Waar een meervoudige Weddenschap is geplaatst met verschillende maximale uitbetalingslimieten zullen de laagste limieten gelden (zie de Sportreglementen).

11.6. In mindering brengen van een Inzet / Weddenschappen en Inzetten waarvan de uitkomst nog niet bepaald is: elke Inzet op een Weddenschap wordt in mindering gebracht op het saldo van uw Spelersaccount op het moment van het aangaan van de Weddenschap of plaatsen van de Inzet, ongeacht het moment wanneer de uitkomst zal worden bepaald. Wij kunnen geen terugbetaling doen van Weddenschappen of Inzetten voor toekomstige spellen die nog niet zijn afgehandeld of indien u besluit tot een Cash Out van uw Weddenschap als deze optie voor u beschikbaar is (zie de Sportreglementen voor meer informatie). Eventuele Winsten in verband met dergelijke Weddenschappen of Inzetten zullen worden gecrediteerd op uw Spelersaccount wanneer deze eenmaal zijn Vereffend.

11.7. Ons recht om Limieten, Wedopties of Games te annuleren / beëindigen of wijzigen: Wij kunnen te allen tijde elk Evenement of elke Wedoptie voor het aangaan van Weddenschappen, of elke Game waarop kan worden Ingezet annuleren, wijzigen, verwijderen of beëindigen of elke limiet van een Inzet op uw Spelersaccount wijzigen zonder kennisgeving. Indien een Wedoptie of Game-optie geannuleerd, gewijzigd, verwijderd of beëindigd wordt op een manier die betekent dat Vereffening van een door u aangegane Weddenschap of geplaatste Inzet niet mogelijk is, dan zal die Weddenschap of Inzet nietig zijn en de Inzet voor die Weddenschap zal dan gecrediteerd worden op uw Spelersaccount.

11.8. Ons recht tot uitstellen van Games: Wij kunnen geheel te onzer keuze elke Game uitstellen of pauzeren. In dat geval zullen Inzetten voor de uitgestelde Game in stand blijven en zal de Game worden uitgevoerd op de nieuwe door ons vastgestelde tijd.

11.9. Website display:

11.9.1. Informatie die getoond wordt op de Website (inclusief Scores Data en andere Websitegegevens) voor Weddenschappen, Inzetten en Games is enkel bedoeld ter illustratie en wij zijn niet verantwoordelijk voor Weddenschappen en Inzetten op basis van al dergelijke weergave-informatie, behalve in geval van onze ernstige fout of grove nalatigheid. Deze informatie kan in goed vertrouwen door derden zijn verstrekt en is mogelijk niet up-to-date (bv. een live video verslag heeft doorgaans een vertraging van tussen de twee (2) en tien (10) seconden), of kan worden beïnvloed door een Storing (zie artikel 15.3 van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot Storingen).

11.9.2. Op de Website weergegeven Scores Data worden slechts als algemene informatie getoond en dienen niet als advies waarop u kunt steunen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Weddenschappen die zijn aangegaan op basis van het rekenen op Scores Data of andere gerelateerde informatie of verklaringen op de Website.

11.9.3. Eventuele Odds die naast Scores Data zijn weergegeven betekenen niet dat de desbetreffende Odds kunnen worden toegekend aan die Scores Data, aangezien er een vertraging kan zijn in het updaten van de Scores Data (Zie artikel 11.9.1 van deze Algemene Voorwaarden), inclusief als gevolg van een storing of als gevolg van de publicatie van onjuiste scoresdata. Weddenschappen dienen slechts te worden aangegaan op basis van Odds die onafhankelijk zijn van Scores Data en zullen ook worden Vereffend op basis van Odds die onafhankelijk zijn van Scores Data met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

12. BETALING VAN WINSTEN

12.1.1. Resultaten: mits uitdrukkelijk anderszins gesteld (bv. in de individuele Sportreglementen) zal bij de Vereffening van een Weddenschap of Inzet het oorspronkelijke officiële resultaat na de afsluiting of beëindiging van een Evenement of Game als onherroepelijk worden beschouwd. Een eventuele hiernavolgende wijziging van de resultaten zal niet in aanmerking worden genomen voor het Vereffenen van een Weddenschap of Inzet.

12.1.2. Crediteren van Winsten: opeisbare Winsten zullen automatisch worden gecrediteerd op het tegoed van het saldo op uw Spelersaccount, of op uw Tegenrekening indien de limiet van het saldo op uw Spelersaccount overschreden wordt. Deze update van uw Spelersaccount of Tegenrekening vormt geen “winstbewijs”. Indien er na handmatige toetsing blijkt dat er bewijs is van fraude, Storing of vals spel of indien blijkt dat uw handelen een andere persoon in staat heeft gesteld of heeft geassisteerd bij het plegen van vals spel, inclusief door het gebruikmaken of manipuleren van mazen in het net bij software voor Weddenschappen, Inzetten of Games of op de Website, dan kunnen wij bepaalde Weddenschappen, Inzetten en Winsten nietig verklaren en het saldo op uw Spelersaccount dienovereenkomstig wijzigen.

12.1.3. Voor alle duidelijkheid, onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk jegens u voor enige bedragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele Winsten of potentiële winsten) die voortvloeien uit of verband houden met een Storing. Zie artikel 15.3 van deze Algemene Voorwaarden voor meer informatie met betrekking tot storingen.

12.3. Afronden van Winsten: wij gebruiken een multiplier voor Weddenschappen of Inzetten om de Odds te berekenen en op te bouwen en hierdoor kan het voorkomen dat Uitbetalingen voor bepaalde Weddenschappen, Inzetten of Games die ter verduidelijking worden weergegeven, zijn uitgedrukt tot op twee decimalen nauwkeurig van de meest nabije valuta-eenheid (bijvoorbeeld eurocenten (EUR) - of de tegenwaarde in andere valuta, indien van toepassing). Echter berekenen onze servers (en/of die van derden die onze Games en/of diensten leveren) de exacte decimale waarde van opgebouwde Uitbetalingen en saldo’s van Leden en leggen deze vast.

12.4. Ons besluit is bindend:U stemt ermee in dat, behalve in geval van onze ernstige fout of grove nalatigheid wij met onze data en dossiers van transacties (en/of die van derden die onze Games en/of diensten leveren) de uiteindelijke autoriteit zijn bij het bepalen van de Vereffening van alle door u aangegane Weddenschappen of geplaatste Inzetten en de omstandigheden waarin we dergelijke weddenschappen of inzetten aanvaarden of deelnemen aan gratis spelen, onder voorbehoud van uw rechten onder artikel 18.1 van deze Algemene Voorwaarden.

12.5. Belasting over Winsten: voor zover is toegestaan naar toepasselijk recht zijn alle van toepassing zijnde belastingen en vergoedingen die verschuldigd zijn in verband met Weddenschappen, Inzetten of Winsten uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid.

12.6. Progressieve Jackpots: wij kunnen ervoor kiezen om pools van Progressieve Jackpots beschikbaar te maken voor onze Leden bij alle Groepswebsites en websites van derden.

12.7. Winsten uit Progressieve Jackpots: Alle Winsten uit Progressieve Jackpots zijn onder voorbehoud van onze bevestiging. Onze beslissing zal bindend zijn en correspondentie hierover is niet mogelijk, met inachtneming van uw rechten onder artikel 18.1 van deze Algemene Voorwaarden.

12.8. Nauwkeurigheid van Progressieve Jackpots: wij zetten ons in redelijke mate in om ervoor te zorgen dat de weergegeven waarde van een Progressieve Jackpot in een Game overeenkomt met de waarde op de Game server. Echter, het is de waarde van de Progressieve Jackpot op de server die wordt gebruikt wanneer de Progressieve Jackpot wordt uitbetaald. Er kunnen zich kleine verschillen voordoen vanwege vertraging tussen het weergeven van de oorspronkelijke Progressieve Jackpot en de Progressieve Jackpot die daadwerkelijk gewonnen en uitbetaald wordt. Hoewel het niet waarschijnlijk is, bestaat er een theoretische mogelijkheid dat de Progressieve Jackpot door meer dan één Lid gewonnen lijkt te zijn, tijdens de bovengenoemde vertragingsperiode. Indien meer dan één Lid een Progressieve Jackpot tegelijkertijd gewonnen lijkt te hebben, dan zal het Lid dat als eerst geregistreerd staat op onze servers en/of op de servers van derden die onze Games en/of diensten leveren als de winnaar van de Progressieve Jackpot deze ontvangen en het daaropvolgende Lid of de daaropvolgende Leden zullen de waarde van de Progressieve Jackpot winnen nadat deze opnieuw is ingesteld. Indien de server onverhoopt en hoogst onwaarschijnlijk toch registreert dat er daadwerkelijk simultaan gewonnen is, dan kunnen wij naar eigen goeddunken de Progressieve Jackpot gelijkelijk verdelen tussen de winnende Leden.

13. COMPETITIES EN PROMOTIONELE ACTIES

13.1. In aanmerking komen voor deelname aan competities en promoties

13.1..1 Van tijd tot tijd kunnen wij u de kans bieden om deel te nemen aan competities en promotionele acties wanneer u gebruik maakt van onze Website. De specifiek voor die competities en promotionele acties geldende voorwaarden zullen wij verstrekken wanneer dit aan de orde is. U dient daarom deze Algemene Voorwaarden en Algemene Bonusreglementen te lezen in combinatie met de specifieke voorwaarden die gelden voor alle competities en promotionele acties waar u aan wenst deel te nemen. Indien dergelijke specifieke voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden of met de Bonusreglementen dan zullen de specifieke voorwaarden voor de desbetreffende competities en promotionele acties voorrang hebben.

13.1.2 Het ernstig in gebreke blijven bij nakoming van deze Algemene Voorwaarden of de Bonusreglementen en/of in gebreke blijven bij nakoming van de specifieke voorwaarden voor een competitie of promotionele actie die van kracht zijn zullen uw deelname aan dergelijke competitie of promotionele actie automatisch nietig doen zijn.

13.2.Sluiting van uw Spelersaccount Sluiting van uw Spelersaccount tijdens een competitie of promotionele actie waaraan u heeft deelgenomen maakt uw deelname aan dergelijke een competitie of promotionele actie nietig en u zal geen enkele prijs hiervoor kunnen ontvangen.

13.3.Wijzigen van competities of promoties: Wij kunnen op elk moment een competitie of promotionele actie intrekken of wijzigen. Dergelijke intrekking of wijziging zal niet van invloed zijn voor het lid die reeds deelneemt aan de competitie of promotionele actie, of die anderszins prijzen heeft opgebouwd in verband met dergelijke competitie of promotionele actie, voordat de intrekking of wijziging tot stand kwam (tenzij dergelijke intrekking of wijziging noodzakelijk is ter voorkoming van fraude of soortgelijke onwettige handelingen).

14. REGULEREN VAN RESULTATEN

14.1. Onze door de server vastgestelde resultaten: Als er een discrepantie is tussen het nummer dat door onze systemen wordt weergegeven en het nummer in de database(s) van onze derde partij dienstverleners, wordt het nummer in de genoemde database(s) beschouwd als het ware en geldige nummer. We zullen u geen informatie verstrekken en zullen geen correspondentie voeren met betrekking tot enig geschil dat u mogelijk heeft met betrekking tot een dergelijke onregelmatigheid, tenzij volgens sectie 18.1 van deze Algemene Voorwaarden of zoals anderszins bepaald in de relevante sportregels.

14.2. Toevalsgenerator:

14.2.1 u accepteert en stemt ermee in dat: (a) de uitkomst van de Games wordt bepaald door software voor het willekeurig genereren van getallen die gehost wordt op onze servers (of op servers van derden die ons Games of diensten leveren); (b) als het resultaat dat wordt weergegeven op de software van de willekeurige getallengenerator in strijd is met het resultaat dat wordt weergegeven op onze server (of op servers van derden die ons Games of diensten leveren), dan zal onder alle omstandigheden het resultaat getoond op onze server (of op servers van derden die ons Games of diensten leveren) voorrang hebben; en (c) met uitzondering van gevallen van een ernstige fout of nalatigheid zullen onze dossiers (of die van derden die ons Games of diensten leveren) de gegevens zullen het uiteindelijke gezag hebben en u heeft geen recht om onze beslissingen met betrekking tot dergelijke zaken te betwisten, behalve zoals uiteengezet in sectie 18.1 van deze Algemene Voorwaarden.

14.2.2 Onverminderd andersluidende bepalingen in dit artikel 14.2 geldt dat indien de uitkomst van een Game wordt bepaald door een Storing, elke door u geplaatste Inzet nietig is en wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens u voor bedragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Winsten of potentiële winsten) die voortvloeien uit of verband houden met de Storing. Zie 15.3 van Algemene Voorwaarden voor meer informatie met betrekking tot storingen.

14.3. Integriteit van de toevalsgenerator: de output van onze toevalsgenerator (of die van derden die ons Games of diensten leveren) wordt regelmatig gemonitord en getest door ons en door een onafhankelijk geaccrediteerde testfaciliteit zodat deze presteert binnen de verwachte grenzen en overeenkomstig Toepasselijk Recht en de door de Kansspelautoriteit gestelde vereisten.

14.4. Resultaten van Leden van Groepswebsites: indien u een Netwerkgebruiker bent en daarbij deelneemt aan een multiplayer Game of toernooi, dan kunnen wij elke daadwerkelijke of vermoede handeling van Samenspanning, soft play, geautomatiseerd spelen, manipulatie van software, oneerlijk voordeel trekken, fraude, witwassen, financieel misdrijf, of andere schending van ons Algemene Voorwaarden waaronder maar niet beperkt tot dit artikel 14, aan de desbetreffende Groepswebsite rapporteren. Dergelijke daadwerkelijke of vermoede handelingen zullen door de betreffende Groepswebsite worden aangepakt overeenkomstig diens Algemene Voorwaarden. Dit kan tot gevolg hebben dat Winsten worden ingehouden, Weddenschappen of Inzetten en/of daarmee verband houdende bonussen door de betreffende Groepswebsite nietig verklaard worden, dat tegelijkertijd uw Spelersaccount wordt gesloten, alsmede eventuele andere accounts bij de betreffende Groepswebsite (als nader omschreven in het Algemene Voorwaarden van de betreffende Groepswebsite) en melding aan de desbetreffende wetshandhavingsinstanties. Voor alle duidelijkheid zullen wij niet in staat zijn u te assisteren met betrekking tot de beslissingen die door de betreffende Groepswebsite worden genomen.

14.5. Klachten: voor het indienen van een Klacht over resultaten van uw Weddenschap of Inzet of de uitkomst van een competitie of promotionele actie verwijzen wij u naar ons Klachtenbeleid (hier in te zien) en sectie 18.1 van deze Algemene Voorwaarden. Meer informatie is ook beschikbaar door gebruik te maken van: (a) de dienst Approved Dispute Resolution (ADR) service; of (b) het platform European Online Dispute Resolution (ODR) (hoewel een oplossing hiermee wel langer zou kunnen duren) welke voor u beschikbaar zijn.

14.6. Saldo op Spelersaccount: Behalve als gevolg van een storing, ernstige fout of grove nalatigheid van ons, zal het saldo van uw account te allen tijde zijn zoals geregistreerd op onze server.

15. ONTKOPPELING EN ANDERE GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT

15.1. Informatie over ontkoppeling: Weddenschappen worden aangegaan, Inzetten worden geplaatst en Games worden gespeeld via telecommunicatienetwerken. Indien u bent ontkoppeld van het Internet of van een netwerk voor mobiele telefonie waarmee verbinding wordt gemaakt met onze Website, dan zal de status van uw Weddenschap, Inzet of Game afhangen van in hoeverre de Weddenschap of Inzet verwerkt was vóór de ontkoppeling of van het soort Game dat u speelde of zou gaan spelen. Bij wijze van toelichting het volgende:

15.1.1 indien u ontkoppeld bent voordat de Weddenschap of Inzet door onze server Geaccepteerd was, dan wordt de gepoogde Weddenschap of Inzet niet geplaatst. Echter, vond de ontkoppeling plaats nadat de Weddenschap of Inzet door onze server Geaccepteerd was dan blijft de Weddenschap of Inzet staan;

15.1.2. indien u een single player Game speelde en u was nog niet gestart met de Game toen u ontkoppeld werd, dan zal de Game niet plaatsvinden;

15.1.3. indien u de single player Game reeds gestart was toen u ontkoppeld werd, dan wordt de Game vastgelegd op de servers en uw Inzet zal in stand worden gehouden en de uitkomst zal worden weergegeven op uw Spelersaccount status; en

15.1.4. sommige single player Games hebben meerdere niveaus en kunnen ook bonus Games bevatten. Indien u ontkoppeld werd tijdens het spelen van een bonus Game of een Game met meerdere niveaus, dan zou u door opnieuw verbinding te maken en de Game opnieuw te selecteren (tegen dezelfde waarde, waar dit van toepassing is) deze opnieuw moeten beginnen vanaf het punt waarop het was beëindigd.

15.1.5. Games die geen meerdere niveaus hebben zullen de uitkomst van de Game of bonus Game afronden tijdens uw afwezigheid (na de ontkoppeling) en uw Spelersaccount zal gecrediteerd worden met eventuele Winsten die behaald zijn en;

15.1.6. indien een bonus Game om welke reden dan ook niet opnieuw gestart kan worden nadat er weer verbinding is gemaakt, dan wordt dit beschouwd als een Storing, tenzij anderszins gesteld in de specifieke reglementen van de Game. (Zie artikel 15.3 van deze Algemene Voorwaarden voor meer informatie met betrekking tot storingen).

15.2. Hoogste gezag: Als er een onderbreking van de verbinding is, behalve in het geval van onze ernstige fout of grove nalatigheid, zullen de op de website server opgeslagen gegevens het hoogste gezag zijn bij het bepalen van de voorwaarden van alle door u geplaatste weddenschappen.

15.3 Storingen:

15.3.1 Alle Weddenschappen, Inzetten of Games die onderhevig zijn aan een Storing zullen nietig worden geacht en onder geen enkele omstandigheid zullen wij aansprakelijk zijn jegens u voor enige bedragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Winsten of potentiële winsten) die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke Storing.

15.3.2 Wanneer zich een Storing voordoet, zullen wij u op de hoogte stellen van de Storing en alle redelijke stappen ondernemen om de Storing zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te onderzoeken en te verhelpen.

15.3.3 Wanneer een Game door een Storing zodanig wordt onderbroken dat het niet vanaf exact dezelfde positie opnieuw kan worden opgestart zonder nadelige gevolgen voor u of een ander Lid, zullen wij te goeder trouw alle redelijke inspanningen leveren om het verlies dat u hebt geleden tot een minimum te beperken. Onverminderd het voorgaande zijn wij in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade.

15.3.4 Als er een geschil is over de vraag of er een Prijsstoring heeft plaatsgevonden, wordt er rekening gehouden met de Odds die op de algemene markt beschikbaar is voor een dergelijk Evenement op het moment van de Prijsstoring, om de juiste Odds te bepalen. Indien de Prijsstoring wordt opgemerkt voordat een Evenement heeft plaatsgevonden, zullen wij alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk stellen om diegenen van u die een Weddenschap hebben geplaatst hiervan op de hoogte te stellen en u de gelegenheid te geven de Weddenschap te vervangen tegen de juiste Odds of uw Inzet teruggestort te krijgen.

15.3.5 Alle Winsten die als gevolg van een Storing aan u worden uitbetaald, worden geacht door u namens ons te worden gehouden terwijl wij een dergelijke Storing onderzoeken en zullen door u aan ons moeten worden terugbetaald indien uit een dergelijk onderzoek blijkt dat de Winst als gevolg van een Storing is ontstaan. Wanneer een bedrag aan ons moet worden terugbetaald, kunnen wij dit bedrag inhouden op de gelden die u in uw Spelersaccount heeft.

15.3.6 Voor zover u reeds enige Winst die aan u is toegekend als gevolg van een Storing hebt gebruikt om daaropvolgende Weddenschappen of Inzetten te plaatsen, behouden wij ons het recht voor om dergelijke Weddenschappen of Inzetten te annuleren en/of enige daaropvolgende Winsten die u mogelijk hebt gewonnen in te houden. Indien wij op dergelijke Weddenschappen of Inzetten hebben uitbetaald, zullen dergelijke Winsten geacht worden door u namens ons te worden gehouden en zullen onmiddellijk door u aan ons terugbetaald moeten worden. Wanneer een bedrag aan ons moet worden terugbetaald, kunnen wij dit bedrag inhouden op de gelden die u in uw Spelersaccount heeft.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

16.1. U erkent dat als u gokt, er een risico bestaat dat u geld kunt verliezen. U stemt ermee in dat u de Website slechts zal gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

16.2. Niets uit deze Algemene Voorwaarden zal een uitsluiting of beperking vormen van onze aansprakelijkheid vanwege opzet, grove nalatigheid of bedrog aan onze zijde; vanwege dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid aan onze zijde, of vanwege grove schuld aan onze zijde, daarbij inbegrepen onze werknemers of vertegenwoordigers.

16.3. Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft als doel uw rechten onder het Toepasselijk Recht te beïnvloeden.

16.4. U erkent en u stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor schade, verliezen, boetes voor overtreding van de regels, onkosten of vorderingen die verband houden met:

16.4.1 enig defecten aan telecommunicatie of aan andere systemen voor datatransmissie die resulteren in:

16.4.1.1. een defect van, schade aan of vernietiging van ons centrale computersysteem of onze dossiers of een onderdeel daarvan;

16.4.1.2. vertragingen, verliezen, fouten of omissies (inclusief, maar niet beperkt tot een vertraging die resulteert in het niet ontvangen van een inschrijving voor een specifieke competitie of promotionele actie) behoudens voor zover veroorzaakt door ons gebrek aan redelijke zorg en vakbekwaamheid;

16.4.2. Gevallen Buiten Onze Macht;

16.4.3. onderschepping door derden of misbruik van betaalgegevens van Leden

16.4.4 enige Storing.

16.4.5 de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van enige informatie of gegevens die door ons of derden (inclusief maar niet beperkt tot scoresgegevens) via de website worden verstrekt;

16.4.6 uw opzettelijke omzeiling van enige veilig gokken-maatregelen die zijn ingesteld (zowel door u als door ons) (zie artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden)

16.5. Indien wij deze Algemene Voorwaarden schenden, zijn wij slechts aansprakelijk jegens u voor verliezen die een redelijk te voorzien gevolg zijn van zulk een schending (hetgeen betekent dat de verliezen door u of door ons overwogen hadden kunnen zijn ten tijde van het registreren van deze Algemene Voorwaarden). In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade die een neveneffect zijn van de voornaamste schade en niet redelijk te voorzien waren ten tijde van het registreren van deze Algemene Voorwaarden. Ter voorkoming van twijfel, als u de website gebruikt voor enig niet persoonlijk en/of commercieel doel, waarvoor u niet gemachtigd bent onder deze Algemene Voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor eventuele daarmee verband houdende verliezen (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van bedrijf, verlies van bedrijfsinformatie, bedrijfsonderbreking en verlies van winst of inkomsten).

16.6. Met inachtneming van artikel 16.2 tot 16.5 van deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid jegens u in geen geval verder reiken dan:

16.6.1. daar waar dergelijke aansprakelijkheid zich verhoudt tot een specifieke Weddenschap of Inzet,de waarde van de weddenschap of inzet (exclusief eventuele winst of potentiële winst)

16.6.2. daar waar dergelijke aansprakelijkheid zich verhoudt tot een geldbedrag in uw Spelersaccount dat zoekgeraakt is, tot de hoogte van het zoekgeraakte bedrag;

16.6.3. het bedrag van EUR 1.000 (€1.000).

16.7. Met inachtneming van artikel 16.2 tot 16.6 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Website (inclusief maar niet beperkt tot, opties en weergaves van Weddenschappen en Inzetten, de Games en alle andere functionaliteiten) aangeboden waarbij als basis voor gebruik zal gelden de huidige staat en beschikbaarheid, zonder garanties van welke aard dan ook, zowel expliciet als impliciet. Wij bieden geen garantie dat: (a) toegang of gebruik van de Website mogelijk zal zijn op tijden en plaatsen van uw keuze; of (b) bestanden die u downloadt vrij zullen zijn van malware, virussen, besmetting of destructieve eigenschappen.

16.8. Hoewel wij ons in alle redelijkheid inzetten om onzuiverheden, fouten of omissies (met inbegrip van een Storing) zo snel als praktisch haalbaar te corrigeren zodra deze onder onze aandacht zijn gebracht, bieden wij geen zekerheid, waarborg, garantie of belofte dat informatie verstrekt als onderdeel van de Website zelf (met inbegrip van Scores Data, Games en Uitbetalingen) accuraat of vrij van fouten of omissies zal zijn.

16.9. Terwijl wij ons in alle redelijkheid inzetten om de faciliteiten van de Website, de Weddenschappen, de Inzetten, de Games, de Scores Data en de Odds betrouwbaar aan te bieden, kunnen zich storingen of onverwachte downtime voordoen. Wij bieden geen enkele garantie van ononderbroken service. Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving opgeschort worden in het geval van systeemuitval, Storing, onderhoud of reparatie of vanwege een Gebeurtenis Buiten Onze Macht, waaronder maar niet beperkt tot, uitval of softwarefouten die het gevolg zijn van acties ondernomen door social media websites. Alle Weddenschappen, Inzetten of Games die onderhevig zijn aan een Storing zullen nietig worden geacht en onder geen enkele omstandigheid zullen wij aansprakelijk zijn jegens u voor enige bedragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Winsten of potentiële winsten) die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke Storing. Zie artikel 15.3 van deze Algemene Voorwaarden voor verdere informatie met betrekking tot storingen.

16.10. Wij bieden geen garantie dat de Website veilig zal zijn of vrij van vormen van malware, virussen, worms, Trojan horses en spyware of andere code die als kwaadwillig wordt beschouwd. U bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw IT, computerprogramma’s en platform voor toegang tot de Website en u dient uw eigen software voor bescherming tegen virussen te gebruiken.

16.11. De informatie en andere content die wordt verstrekt als onderdeel van de Website houdt geen advies, aanbeveling of ondersteuning van onze kant in en is niet bestemd om het wel of niet nemen van een bepaalde beslissing door u van te doen afhangen.

16.12. Met inachtneming van redelijke stappen door ons ondernomen om u in kennis te stellen van een afsluiting van uw Spelersaccount overeenkomstig artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij de Website of een deel van de Website (inclusief een Weddenschap, Inzet of Game) te allen tijde sluiten, intrekken, stopzetten of wijzigen.

17. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1. Algemeen: de Website materiaal zijn ons exclusief eigendom of worden door ons onder licentie gebruikt.

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en tot het Website Materiaal. De namen van producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot, de namen van onze Games, zijn de handelsmerken van ons of van onze licentieverstrekker. Het Website Materiaal is beschermd door auteursrechten en wereldwijde verdragen. Alle rechten op en tot het Website Materiaal (inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten) zijn voorbehouden.

Voor duidelijkheid, Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited is de eigenaar van prijsgegevens. Wij beschouwen schendingen van onze Intellectuele Eigendomsrechten als zeer ernstig en in het geval van schendingen kunnen wij overgaan tot het nemen van juridische stappen.

17.2. Uw gebruik van Website Materiaal:

17.2.1 het Website Materiaal wordt aan u ter beschikking gesteld voor gebruik op enkel een niet-commerciële entertainment basis. Ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot, herpublicatie, van het Website Materiaal is onder voorbehoud van onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Uw gebruik van het Website Materiaal is op eigen risico.

17.2.2 Zonder de algemeenheid van het voornoemde te beperken, is het u niet toegestaan het Website Materiaal te verkopen, toe te kennen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te modificeren, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, door te zenden, te publiceren, te bewerken, aan te passen, of er afgeleide werken van te creëren of er anderszins ongeoorloofd gebruik van te maken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Met uitzondering van waar toegestaan onder Toepasselijk Recht mag u het Website Materiaal niet decompileren, terugbrengen naar de broncode of demonteren, noch proberen het correct functioneren ervan te verstoren. U stemt ermee in om aan het Website Materiaal bevestigde kennisgevingen betreffende auteursrecht, patent, handelsmerk of andere eigendomsrechten niet te verwijderen, verhullen of veranderen.

17.2.3 Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, mag u één kopie van onbeduidende fragmenten van het Website Materiaal downloaden op uw PC, mobiele of andere apparaat, uitsluitend met als doel om dit te bekijken zonder modificatie. Noch wij, noch onze licentieverstrekkers bieden enige garantie dat het aanbod van materiaal op onze Website ononderbroken zal zijn, op tijd zal zijn, veilig of vrij van fouten zal zijn, noch dat de Website vrij is van virussen of bugs en wij garanderen ook geen juistheid van het Website Materiaal of de content.

17.2.4 Indien u enig onderdeel van het Website Materiaal print, kopieert, download of gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, dan eindigt uw recht om het Website Materiaal te gebruiken met onmiddellijke ingang en moet u, te onzer keuze, alle kopieën die u gemaakt heeft van het Website Materiaal onmiddellijk retourneren, permanent verwijderen of vernietigen.

17.3. Softwarelicentie: het Website Materiaal kan software bevatten of beschikbaar maken, welke software u kunt downloaden en installeren op uw PC, mobiele apparaat en/of een ander apparaat. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, verstrekken wij u hierbij een herroepelijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van dergelijke software op een PC, mobiel apparaat en/of een ander apparaat dat uw eigendom is of door u wordt bestuurd, uitsluitend bestemd voor het aangaan van Weddenschappen, plaatsen van Inzetten en het beheren van uw Spelersaccount.

17.4. Geen toekenning: met uitzondering van zoals uitdrukkelijk aangegeven in dit artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, heeft, noch verkrijgt u een recht, titel of belang in of tot het Website Materiaal of enige rechten daarin (inclusief, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten) van ons of onze licentievestrekkers. Al zulke rechten, titels en belangen (inclusief goodwill) voortvloeiend uit uw gebruik van het Website Materiaal komen ons of (naargelang van toepassing) onze licentieverstrekkers toe. Wij kunnen te allen tijde een bevestiging van de toekenning van zulk een recht, titel of belang (inclusief, maar niet beperkt tot, goodwill) opvragen en u stemt ermee in hier onmiddellijk gevolg aan te zullen geven.

17.5. Overleggen van Informatie: met uitzondering van persoonlijke informatie (hetgeen wordt behandeld volgens ons Privacybeleid) kent u ons hierbij het recht toe (met het recht om zulk een recht te sublicentiëren) om gebruik te maken van alle materiaal en informatie (inclusief, maar niet beperkt tot ideeën, suggesties, concepten en illustraties) aan ons of andere Leden of Netwerkgebruikers overlegd door middel van deze Website. U stemt ermee in dat wij gehouden zullen zijn aan een verplichting of geheimhouding met betrekking tot zulk materiaal en zulke informatie en wij zullen vrij zijn om zulk materiaal en zulke informatie op welke manier dan ook en met welk doel dan ook te gebruiken.

18. DIVERSEN

18.1. Rechtsgebied: indien u een Klacht heeft wordt u verzocht onze klachtenprocedure te volgen als weergegeven in onze FAQs. Indien u een gerechtelijke procedure wilt starten tegen ons zijn alle geschillen onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en aan het exclusieve rechtsgebied van de Nederlandse rechtbank. Echter, indien u elders in de Europese Unie woonachtig bent geniet u nog steeds de toepasselijke rechten onder de wetten van uw land of woonplaats en ook het recht om een gerechtelijke procedure te starten.

18.2. Niet erkende voorwaarden: Indien enige bepaling of onderdeel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig zou geacht worden met een bepaling van dwingend recht, zal dit op geen enkele manier de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen of onderdelen van de Algemene Voorwaarden aantasten.

18.3. Geen rechtsafstand: indien u deze Algemene Voorwaarden schendt en wij ondernemen geen actie tegen u zijn wij nog altijd gerechtigd onze rechten en rechtsmiddelen in elke andere situatie waar u deze Algemene Voorwaarden schendt aan te wenden.

18.4. Derden: Deze Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en ons en zijn niet bedoeld om rechten te doen toekomen aan een derde. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om onze rechten over te dragen krachtens artikel 18.5 van deze Algemene Voorwaarden hieronder.

18.5. Overdracht van rechten: het is mogelijk dat wij onze rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden wensen over te dragen aan een ander verwant bedrijf binnen de LiveScore Group of een andere rechtspersoon (inclusief, maar niet beperkt tot wanneer wij onze onderneming willen herstructureren of bij verkoop van onze onderneming). U stemt ermee in dat wij hiertoe kunnen overgaan mits er, in het geval van een overdracht, nadat wij u in kennis hebben gesteld van de datum waarop wij onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden overdragen, uw rechten in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen gelden jegens de nieuwe rechtspersoon. Let op: mocht u, als gevolg van een eventuele overdracht, niet langer gebruik willen maken van onze diensten, dan kunt u het saldo op uw Spelersaccount dat beschikbaar is voor opname opnemen, tenzij artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor u persoonlijk bestemd en u kunt uw rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet overdragen aan een ander.

18.6. Deze Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden wanneer u gebruik maakt van de Website en treden in de plaats van eerdere overeenkomsten in verband met uw gebruik van de Website. U bevestigt dat u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert als gevolg van verklaringen onzerzijds die niet vervat zijn in deze Algemene Voorwaarden. Indien u kopieën wenst te ontvangen van eerdere algemene voorwaarden, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst (waarvan de contactinformatie hier beschikbaar is).